Wynagrodzenie kancelarii

Wynagrodzenie kancelarii za prowadzenie stałej obsługi prawnej - Opcje do negocjacji.
 1. Rozliczenie według opłaty ryczałtowej /Forma preferowana przez Kancelarię
  1. Opłata ryczałtowa ustalona przez strony i opłacana miesięcznie, pobierana będzie za świadczenie kompleksowej obsługi prawnej w wymiarze odpowiadającym potrzebom Zleceniodawcy.
  2. Zleceniodawca dokonuje zapłaty na podstawie wystawionej przez Kancelarię faktury VAT.
  3. Kwota miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego obejmuje wynagrodzenie za wszelkie czynności związane ze świadczeniem obsługi prawnej na rzecz Zleceniodawcy, w tym prowadzenie wszelkich spraw sądowych i egzekucyjnych.
  4. W tym systemie wynagradzania Kancelaria nie pobiera jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia za zastępstwo procesowe Zleceniodawcy przed organami administracji publicznej oraz sądami powszechnymi niezależnie od instancji.
  5. Koszty zastępstwa procesowego zasądzone na rzecz Kancelarii przez Sąd tytułem wynagrodzenia radcowskiego wypłacane są przez Zleceniodawcę tylko w przypadku ich wyegzekwowania od dłużnika. W przypadku bezskutecznej egzekucji dłużnika, Zleceniodawca nie ma obowiązku zwrócić Kancelarii zasądzonego przez Sąd wynagrodzenia radcowskiego.
  6. Ten rodzaj wynagrodzenia jest preferowany przez Kancelarię i stosowany w kontaktach z większością klientów.
 2. Rozliczenie według stawki godzinowej.
  1. Wysokość wynagrodzenia określa nakład czasu pracy na jednostkę zadania wyrażony w godzinach lub minutach.
  2. Czas pracy Kancelarii jest rozliczany dla każdego pracownika Kancelarii pracującego nad sprawą i ewidencjonowany w programie komputerowym obsługującym Kancelarię, oraz zestawiany w postaci raportów jednorazowych lub miesięcznych stanowiących podstawę rozliczenia z klientem.
  3. Wraz z rejestracją czasu pracy odbywa się rejestracja wydatków Kancelarii.
  4. Rozliczenie wynagrodzenia jest dokonywane na podstawie zestawienia przepracowanych godzin.
  5. Powyższe zestawienie zostanie sporządzone w ciągu pięciu pierwszych roboczych dni miesiąca następującego po miesiącu objętym zestawieniem.
  6. Zestawienie wraz z fakturą VAT zostanie w powyższym terminie przesłane Zleceniodawcy.
 3. Rozliczenie według stawki przewidzianej w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.
  1. Wysokość wynagrodzenia określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r., Nr 163, poz. 1349).
  2. Zleceniodawca dokonuje zapłaty na podstawie wystawionej przez Kancelarię faktury VAT.
Pracownicy i współpracownicy
- Artur Juszczyk
koordynator d/s prawnych

- Natalia Wielgosińska
menedżer działu prawnego

Kamil Olszowy
menedżer ds. windykacji

Czytaj więcej
Kontakt
0048 14 670 21 06
0048 14 681 59 80
602 136 597

602 34 11 77
- radca prawny
Arkadiusz Kozik

Czytaj więcej
Design by Euroadres.pl www.euroadres.pl

Kancelaria prawna Arkadiusz Kozik oferuje usługi radcy prawnego, adwokackie, prawne w mieście Dębica. Serdecznie zapraszamy!